Rapporter

 

2013 Från mötesproffs till utvecklingsmotor


En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete, skriven av mig och tre kollegor. Utgångspunkten är de 180 styrgruppsutbildningar som vi inom processtödet SPeL har genomfört för projekt finansierade ur Europeiska Socialfonden under 2011–2013. 

SPeL-rapport nr 11, 2013. Läs mer här >>

 

Från mötesproffs till utvecklingsmotor

 

 2012 Samhällskommunikationskampanj för Trafikverket

 

Detta PM är en uppgift i Medie- och kommunikationsvetenskap från Umeå Universitet. Uppgiften består i att planera en samhällskommunikationskampanj för en statlig, kommunal eller landstingskommunal organisation. Jag har valt att planera en samhällskommunikationskampanj för Trafikverket. Anledningarna till att jag valt just Trafikverket är att; organisationen har uppmärksammats mycket i medierna under senare tid, jag reser mycket med tåg och Trafikverket intresserar mig som skattebetalare.

 

 


2012 Marknadskommunikation och reklamanalys

 

Detta PM är ett arbete i Medie- och kommunikationsvetenskap från Umeå Universitet och innehåller två uppgifter om regler och reklam. Uppgift 1 innebär att göra en anmälan till Reklamombudsmannen. Där har jag valt att anmäla väskföretaget Samsonite. Uppgift 2 är en reklamanalys, där jag fokuserar på ett reklaminslag från Aktiebolaget Trav och Galopp.

 

 

2012 Att bearbeta och följa upp journalistisk text

 

Detta PM är ett arbete i Medie- och kommunikationsvetenskap från Umeå Universitet och innehåller två uppgifter. Uppgift A innebär att bearbeta en text så den fungerar som en nyhetsartikel: Sveriges Elbilbästa stad: Kan det bli fel med el? 

Uppgift B innebär att är att välja en nyhetsartikel och skriva en uppföljningsartikel på den. Här har jag valt ursprungsnyheten att ryttaren Rolf-Göran Bengtsson den 16 januari i år vann Jerringpriset. Min uppföljningsartikel har rubriken: Lasse Anrell: -Jag har varit dum mot årets Jerringprisvinnare

 

 


2012 Klassisk retorik och massmedieretorik - två ingångar till textanalys

 


Detta PM innehåller två uppgifter i Medie- och kommunikationsvetenskap. I uppgift A relateras den klassiska retoriken och massmedieretoriken till varandra med avseende på teoriinnehåll och tillvägagångssätt. I uppgift B görs ett försök till att genomskåda strategierna i författarnas sätt att skriva genom att ange några exempel.


2011 Mediernas bevakning av mediebevakning


Detta PM är en uppgift i Medie- och kommunikationsvetenskap från Umeå Universitet. Uppgiften innebär att genom omvärldsanalys ge exempel på vem som kritiserar vem i medierna, beskriva temat för kritiken, identifiera de normer som beskriver vad man inte får göra som publicist, samt göra en jämförelse mellan det som framkommit och det som är fastslaget i vedertagna regler för publicistiskt arbete i Sverige.
 

 


2011 Att nå ut i offentligheten


Detta PM är en uppgift i Medie- och kommunikationsvetenskap från Umeå Universitet. Uppgiften innebär att sätta sig in i rollen av en nyanställd informatörsstab på ett företag inom en stor bransch och kartlägga  informationskanaler, lista hur andra i branschen gör för att komma ut i offentligheten samt analysera tre fall där pressmeddelanden hittar ut i offentligheten i form avjournalistiska artiklar.  

Jag har valt att fokusera på modebranschen, eftersom det är en stor bransch i Sverige och för att jag inte tidigare har erfarenhet av att jobba inom den. Företaget jag valt är MQ.

 

2011 Sociala Medier


Detta PM är en uppgift i Medie- och kommunikationsvetenskap från Umeå Universitet. Uppgiften innebär att resonera kring följande ur ett medievetenskapligt perspektiv:  

 

Hur har sociala medier förändrat den traditionella journalistiken? På vilket sätt kan sociala medier tänkas stärka eller alternativt hota demokratin?På vilka sätt söker kommersiella företag använda sociala medier i marknadsförings-sammanhang? Och vad är för- och nackdelarna med detta? 

 


2011 Mediernas villkor

 

Detta PM är en uppgift i Medie- och kommunikationsvetenskap från Umeå Universitet. Uppgiften innebär att återge och förklara minst fyra villkor/omständigheter som medieforskningen har satt i samband med medieföretagens sätt att arbeta och beskriva verkligheten. Jag har valt att närmare presentera globalisering, ekonomiska villkor, news management och mediernas publik.

 


2011 Mediernas innehåll och demokratin


Detta PM är en uppgift i Medie- och kommunikationsvetenskap från Umeå Universitet. Uppgiften innebär att kortfattat sammanställa vad kurslitteraturen säger om följande begrepp och relatera dem till varandra: ´media´, ´journalistik´, ´journalistisk objektivitet´, ´sanning´, ´saklighet´, ´relevans´ och ´journalistikens demokratiska uppgift´. Jag försöker sammanfatta hur begreppen uppfattas och om det finns flera alternativa att uppfatta dem på.

 

 

2011 Konceptet public service


Detta PM är en uppgift i Medie- och kommunikationsvetenskap från Umeå Universitet. Uppgiften innebär att redogöra för konceptet public service. Följande frågor besvaras: Vilka motiv ligger bakom public service? Hur regleras svensk publik service, dvs. hur relateras staten och medieföretagen? Vilka problem präglar (eller förutspås för) public service?2011 Tidningarnas och tv-mediets historiska utveckling

 

Detta PM är en uppgift i Medie‐ och kommunikationsvetenskap från Umeå Universitet. Uppgiften innebär att göra en beskrivning av tidningarnas och tv‐mediets historiska utveckling. Beskrivningen disponeras i punkter och innehåller en rubrik för varje skeende som identifieras, samt en kort beskrivning av detta skeende. Betoningen ligger på Sverige

 

 

2011 Mediediagnos för Stina, 50

 

Detta PM är en uppgift i Medie‐ och kommunikationsvetenskap från Umeå Universitet. Jag har intervjuat en person, som jag kallar Stina, om hennes medievanor och relaterar dem till "medelsvenssons". Syftet är att med utgångspunkt i kurslitteraturen beskriva hur Stina ligger till i förhållande till andra svenskar med avseende på medieexponering och medieanvändning och hur hennes livsmönster och medieanvändning stödjer/kontradikterar kursböckernas teoretiska föreställningar om medieeffekter och medieanvändning.

 


2011 Hästens betydelse för den Berbiska (Amazigh) kulturen

 Hästens betydelse för den Berbiska (Amazigh) kulturen

Projektarbete från en kurs i Ekofilosofi vid Karlstad Universitet. Syftet med arbetet är att använda hästen som exempel för att resonera kring olika kulturyttringar som gestaltar och tolkar viktiga delar av berbernas kulturarv och förståelserum.

Frågeställningar som besvaras i uppsatsen är: vilken betydelse har hästen för den traditionella berbiska kulturen? Har hästen någon betydelse för identiteten som berb? Hur tar det sig i så fall uttryck? Har hästen någon betydelse för den berbiska kulturens framtid? Kan hästen vara en kulturbärare av berbisk kultur?2011 Lärande utvärdering

 

Examinationsuppgift från en kurs i lärande utvärdering vid Malmö Högskola. I uppsatsen utvecklas ett förslag på hur man kan genomföra en lärande utvärdering. Utgångspunkten är ett praktikfall, innehållande ett uppdrag från en tänkt kund, samt teorier och tankefigurer från litteratur och föreläsningar

 


2009 Förståelserum - Om maorisk kultur i ett ekofilosofiskt perspektiv


Uppsats  från en kurs i maorisk kultur vid Karlstad Universitet.  Den baseras bland annat på studiebesök vid British Museum och New Zeeland House i London samt en resa till maorierna på Nya Zeeland och Rarotonga, Cook Islands. Den övergripande frågeställningen arbetet svarar på är: Vad kan vi (svenskar) med ett västerländskt förhållningssätt lära oss av det maoriska förståelserummet inför framtiden?

 

Halland en hälsoregion

2009 Halland en hälsoregion

 

Rapporten Halland en hälsoregion  har skrivits av Firma Margareta Ivarsson i samverkan med konsulterna Joanna Studniarska och Klas Johansson på uppdrag av Region Halland. Kan man utveckla Halland som hälsoregion för att skapa en långsiktig hållbar tillväxt? Ja, det kan man!

 

 

 


2009 - Strategiskt arbete med turismutveckling i Hylte Kommun

Verksamhetsbaserat projekt/uppsats i Turismvetenskap, Upplevelse och destination vid Mittuniversitetet, vårterminen 2009. Ett arbete som handlar om hur Hylte, en liten kommun utan någon kommunal turistorganisation, arbetar med turismfrågor och turismutveckling. Kan en liten kommun, med starka bruks- och industritraditioner och med begränsade ekonomiska möjligheter och andra förutsättningar, överhuvudtaget arbeta strategiskt för att öka turismen i kommunen och hur tar sig detta i så fall uttryck? Vill man utveckla Hylte kommun som turistdestination? Svaret på båda frågorna blir; ja! Detta tar sig uttryck i den nybildade föreningen Hylte Turist Inspiration, som genom ett formellt uppdrag från politiskt håll ska ansvara för den operativa delen av turistinformationen.

 

 

2009 - Destinationen som produktionssystem och lokalsamhälle

 

Uppsats/PM i Turismvetenskap, Upplevelse och destination vid Mittuniversitetet, vårterminen 2009. Resonemang kring hur en destinations produktionssystem och dess aktörer kan hantera omvärldsförändringar och de konflikter och spänningar som uppstår över tid. Vilka fördelar har ett integrerat produktionssystem och vilka perspektiv kan vägleda aktörerna på en destination i deras arbete att skapa ett sådant system? Vilka strategier krävs för att en destination ska kunna bevara och/eller öka sin konkurrenskraft och utvecklingskraft? Hur ska aktörerna på en destination konkret gå tillväga för att hantera potentiella spänningar, konfliktytor och målkonflikter i sitt arbete att skapa integrerade produktionssystem och nå framgång i bred mening, d v s både ekonomiskt, miljömässigt, kulturellt och socialt?

 

  

 

2009 - Turismens socioekonomiska påverkan på destinationen, exemplet Malta

 

Uppsats/PM i Turismvetenskap, Upplevelse och destination vid Mittuniversitetet, vårterminen 2009. Resonemang kring resultatet av tre olika försök att begränsa turismens negativa verkningar på Malta. Utgångspunkten är hur olika intressenters förhållningssätt och kunskapsramar påverkar vilka åtgärder man föreslår.

 

 

2009 - Diskussion kring stakeholderteori i Luang Prabang, Laos

 

Uppsats/PM i Turismvetenskap, Upplevelse och destination vid Mittuniversitetet, vårterminen 2009. Resonemang kring resultatet av ett kulturarvs- och destinationsutvecklingsprojekt i Luang Prabang, Laos och en beskrivning av hur man lyckats i sina ambitioner att skapa samverkan mellan olika intressenter eller så kallande stakeholders.

 

 

2009 - Upplevelser i staden Falkenberg

 

Uppsats/PM i Turismvetenskap, Upplevelse och destination vid Mittuniversitetet, vårterminen 2009. Detta PM handlar om staden Falkenberg och hur man kan beskriva dess fysiska miljö och upplevelsemöjligheter i framtiden. Vad kommer man att göra från kommunens håll och vilka politiska beslut ligger till grund för detta? Vad vill man helst göra? Vad har man gjort hittills och vad har det fått för effekt på upplevelsen av staden? Arbetet med detta PM innebär att bland annat att beskriva och analysera den fysiska utformningen av staden, det som nyligen skett med koppling till denna och sådant som är på planeringsstadiet.

 

 

2009 - Människors interaktion, typer av upplevelser

 

Uppsats/PM i Turismvetenskap, Upplevelse och destination vid Mittuniversitetet, vårterminen 2009. Arbetet handlar om hur livsmedelshallen ICA Kvantum Varberg arbetar med upplevelseförstärkning. Det innebär att bland annat beskriva och analysera den fysiska utformningen av lokalerna, personalen och besökarna samt undersöka om det finns andra förstärkta upplevelseinslag såsom t ex bild och ljud i lokalerna. Finns det någon ”tingens dynamik” vad gäller hur man har utformat miljön och hur man arbetar där?

 

 

2009 - Upplevelser och Upplevelserum

 

Uppsats/PM i Turismvetenskap, Upplevelse och destination vid Mittuniversitetet, vårterminen 2009. Med utgångspunkt från ett besök och en intervju med Rosemarie Johansson, VD för Kilsbergen Konferens & Lodge utanför Örebro förs ett resonemang kring kundernas upplevelser av anläggningen. Vilka upplevelser säljer man på Kilsbergen? Hur viktigt är själva upplevelserummet? Har man jobbat medvetet med design? Vad har man för erfarenheter av begreppet word of mouth? Har man vidtagit särskilda åtgärder för att förstärka eller ta bort vissa upplevelser?

 

 

2009 - SWOT-analys av utvecklingen av kulturturism
kopplad till samer och samisk kultur


Uppsats/PM i Turismvetenskap, Upplevelse och destination vid Mittuniversitetet vårterminen 2009. Arbetet innehåller styrkor, svagheter, möjligheter och hot för utvecklingen av kulturturism kopplad till samer och samisk kultur och en beskrivning hur jag anser att man bör utveckla samiska turism för att få en långsiktigt hållbar utveckling.

 

 

2009 - Kulturturism i Halland

 

Uppsats/PM i Turismvetenskap, Upplevelse och destination vid Mittuniversitetet vårterminen 2009. Arbetet innehåller en beskrivning av kulturturismen i Halland och ett resonemang kring möjlig utveckling ur ett upplevelseperspektiv. Hur viktig är kulturturismen för länet? Vilka uttryck tar sig kulturturismen i Halland? Har man samma generella problem när det gäller kulturturism i Halland som litteraturen beskriver? Det vill säga; krockar det kommersiella tänkesättet med bevarandetänkandet? Vilka mötesplatser finns mellan kultur- respektive turismföreträdare, används kulturarvet som resurs för regional utveckling i Halland?

 

 

2008 - Samordning av regionala insatser och resurser för kultur i skolan i Halland

 

En kartläggning och analys av nuläget avseende kulturinstitutionernas samverkan med skolan i Halland. Hur ser samverkan ut i dag och vilka problem upplever aktörerna med nuvarande modeller? Rapporten innehåller även förslag till regional och lokal samverkan för Skapande skola i Halland.

 

 

2008 - Framtidsspaning om hästsektornFramtidsspaning om hästssektorn

 

En omfattande framtidsstudie gjord på uppdrag av Jordbruksverket. Den innehåller bland annat tre olika scenarier: ett ekonomiskt, ett miljöinriktat och ett relationsscenario. Scenarierna presenterades för hästsektorn på ett välbesökt seminarium i Kungliga Hovstallet i Stockholm den 8 maj med syfte att skapa större medvetenhet om olika tänkbara utvecklingsvägar och ge deltagarna bättre förutsättning att rusta sig för framtiden.

Futures Study summary in English

 

 

2007 - Omvärldsanalys: Hästföretagande - från hobby via Omvärldsanalys: Hästföretagande - från hobby via livsstil till livskraftigt företagandelivsstil till livskraftigt företagande

 

Denna omvärldsanalys är en förstudie, gjord på uppdrag av Jordbruksverket och har inneburit att genomföra en analys av hästföretagandet ur ett halländskt perspektiv, men samtidigt ta i beaktande de nationella och internationella trender som kan antas påverka hästföretagandet i Halland. Den huvudsakliga analys-inriktningen har varit produkt- och marknadsutveckling samt paketering och avsättning för tjänster från hästföretag.

 

 

2007 - Den ofrivillige turistföretagaren - om samisk upplevelseturism i Sverige

 

Arbetet Den ofrivillige turistföretagaren - om samisk upplevelseturism i Sverige beskriver ur olika perspektiv faktorer som kan hindra samisk upplevelseturism. Perspektiven är samisk näringslivsutveckling i allmänhet, samisk upplevelseturism, samebyn och rennäringen samt att vara same och tillhöra ett urfolk. Min slutsats är: Det handlar om att skifta fokus från hinder till möjligheter, det handlar om respekt och kommunikation och det handlar om att göra det nu! Jag hoppas att mitt arbete kan fungera som diskussionsunderlag och tändvätska i debatten.

 

 

2007 - Begreppsdefinitioner

 

Uppsats i Knowledge Management, vid Luleå Tekniska Universitet. Knowledge management har sitt ursprung i flera olika discipliner; affärsverksamhet, ekonomi, psykologi och informationshantering. Inom området ryms ett stort antal begrepp, som på olika sätt relaterar till varandra. I denna rapport beskrivs två begreppspar:

1. data, information och kunskap

2. erfarenhet, kompetens, kreativitet och kunskap

 

 

2007 - I huvudet på en chef - service management?

 

I huvudet på en chef - service management? en uppsats i Marknadsföring av varor och tjänster, vid Ekonomihögskolan, Högskolan i Mälardalen. Arbetet beskriver hur en chef på ett mindre företag tänker och arbetar i förhållande till principerna för service management.

 

 

2006 - e-woman

 

e-woman en uppsats i Marknadsföring av varor och tjänster, vid Ekonomihögskolan, Högskolan i Mälardalen. Undersökningen beskriver vad som påverkar kvinnors köpbeteende på Internet och hur de faktorerna skiljer sig från de faktorer som påverkar mäns köpbeteende.

 

 

2006 - Projektrapport

 

Nätverksskapande inom upplevelse- och turistnäringen i Halland: Slutrapport från "Cykelfestivalen som blev mässmonterutställning, utbildning och marknadsföring i samverkan med Gekås i Ullared" (pdf) av Margareta Ivarsson, november 2006.

 

 

2005 - Creative Collective Learning in Transformation Processes

 

Paper (pdf) skrivet tillsammans med Mats Holmquist Högskolan i Halmstad. Presentation vid 9th European Conference on Creativity and Innovation i Lodz, Polen 4-7 september 2005.

 

 

2005 - Kollektivt lärande i samverkan

 

Paper skrivet tillsammans med Mats Holmquist, Högskolan i Halmstad samt Susanne Andersson och Heléne Levy. Presentation vid konferensen Högskolor och Samhälle i Samverkan, Campus i Östersund 6-8 april. Huvudtema för konferensen: regionala nätverk för kunskapsspridning. I den samlade dokumentationen av konferensen  presenteras Margareta Ivarsson och Mats Holmquist med bild och text på sidan 60.

 

 

2004 - Historisk sammanfattning om Vita Bandet

 

Publicerad av KSAN 13 juli 2004.
Läs hela publikationen i pdf-format

  

 

Detta gör jag för dig

Om min bok Reseglasögon

Pågående projekt

Bra sagt - citat

Till föregående sida Skriv ut sida Tipsa en vän

Denna webbplats använder endast funktionella cookies för att visa sidan på bästa sätt för användarna. Ingen statistik samlas in, varken för analys eller i marknadsföringssyfte. Webbplatsens host är Sajtbolaget